Cykl: RODOwybory- czy członkowie komisji mają upoważnienia do przetwarzania danych ze spisu wyborców ?

18.10.2018

Tak jak zapowiadaliśmy, w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, dziś kolejny artykuł z Cyklu: RODOwybory. Tym razem sprawdzimy dla Was, czy członkowie komisji wyborczych zgodnie z i obecnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, są upoważnieni do przetwarzania Waszych danych osobowych ?

 

Dane w spisie wyborców

 

Tak jak wskazaliśmy w poprzednim artykule cyklu, nieodzownym elementem związanym z przeprowadzaniem wyborów jest przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyborców. Dane osobowe każdej osoby, mogącej wybierać podczas wyborów, są wpisywane do spisu wyborców. Każdy obywatel może przy tym być wpisany jednocześnie tylko do jednego takiego spisu.

Podczas wyborów samorządowych spis będzie się składał z dwóch części – A oraz B. Jakie dane osobowe wyborcy są zawarte w spisie?

W części A zamieszcza się następujące dane osobowe wyborcy:

 

 • nazwisko i imię (imiona),

 • imię ojca,

 • datę urodzenia,

 • numer ewidencyjny PESEL

 • adres zamieszkania wyborcy

 

Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w wyborach, które zostały zarządzone w Polsce. W tej części spisu wyborców wymienia się:

 

 • nazwisko i imię (imiona),

 • imię ojca,

 • datę urodzenia,

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 • numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość

 • adres zamieszkania wyborcy

 

Czy osoby zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów – członkowie komisji wyborczych- są upoważnieni do tego by przetwarzać nasze dane zawarte w spisie? W tej kwestii występują dwa odmienne stanowiska.

 

Luka w prawie?

 

Zdaniem pierwszej części środowiska ochrony danych osobowych, podkreślanym również przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Jarosława Felińskiego, w obecnym stanie prawnym brak jest upoważnienia do przetwarzania danych przez członków komisji wyborczych w zgodzie z RODO. Zdaniem tej części środowiska prawniczego, bezpośrednio w kodeksie wyborczym powinny znajdować się jednoznaczne przepisy  upoważniające członków komisji do przetwarzania danych osobowych zawartych w spisie wyborców. [1] Zdaniem tej części prawidłowym działaniem byłoby  wprowadzenie do kodeksy wyborczego wprost zapisów wskazujących na ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zawartych w spisie wyborców.

 

Brak potrzeby zmiany w kodeksie wyborczym ?

 

Stanowisko drugiej grupy środowiska przedstawił dr Paweł Litwiński. Jego zdaniem nie jest słusznym twierdzenie, że brak jest obecnie upoważnień do przetwarzania danych przez członków komisji wyborczych, na skutek luki w kodeksie wyborczym. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 lit. e RODO dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.[2] Z przepisem tym koresponduje także motyw 45 RODO, w którym mowa o tym, że „jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub jeżeli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podstawę przetwarzania powinno stanowić prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. Niniejsze rozporządzenie nie nakłada wymogu, aby dla każdego indywidualnego przetwarzania istniało szczegółowe uregulowanie prawne. Wystarczyć może to, że dane uregulowanie prawne stanowi podstawę różnych operacji przetwarzania wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej”.

Tym samym ustawowe uregulowanie w kodeksie wyborczym i wyraźne wskazanie w przepisach na upoważnienie członków komisji wyborczych do przetwarzania danych zawartych w spisach wyborców nie jest konieczne.  

 

Redakcja RODOkompasu przychyla się do drugiego z przedstawionych powyżej stanowisk. W naszej ocenie obecna regulacja prawna jest wystarczająca do stwierdzenia, ze pełnoprawni członkowie komisji wyborczych są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych zawartych w spisie wyborców.  Do tego stanowiska przychyliła się także Państwowa Komisja Wyborcza. PKW uważa bowiem że, członkowie komisji, jako że wchodzą w skład organu kolegialnego, który jest administratorem danych osobowych w związku z przetwarzaniem związanym z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem jego wyników, nie muszą posiadać upoważnień do przetwarzania owych danych osobowych. Upoważnienie to wynika wprost z przepisów Kodeksu wyborczego.

[1]https://www.prawo.pl/samorzad/dane-osobowe-w-wyborach-kto-moze-miec-dostep,310521.html

[2]https://www.prawo.pl/samorzad/dane-osobowe-wyborcow-czlonkowie-komisji-moga-przetwarzac,310788.html

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

Szukaj po kategoriach
Please reload

Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
rodo_team.PNG

Znajdziesz nas również

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon