PUODO - kim jest i kto nim będzie?

16.04.2019

PUODO – ten tajemniczy skrót jest zapewne dobrze znany osobom, które interesują się szeroko pojętą tematyką ochrony danych osobowych. Dla niewtajemniczonych PUODO to skrót nazwy organu nadzoru, który kontroluje przestrzeganie RODO w naszym kraju: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Przed „erą” RODO, nad ochroną danych osobowych w naszym kraju czuwał GIODO. Od zeszłego roku w jego miejsce, za sprawa nowej ustawy z 10 maja 2018 r. powołano Prezesa Urzędu. Niemniej jednak zmiana organów nastąpiła w sposób płyny, bowiem dotychczasowy GIODO, w osobie dr Edyty Bielak-Jomaa, stała się automatycznie Prezesem Urzędu. Prawdopodobnie w najbliższym czasie nastąpi zmiana personalna na tym stanowisku.

 

Zadania PUODO

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych to organ nadzorczy w Polsce, właściwy w dziedzinie ochrony danych osobowych.  Jego zadania są określone ściśle w RODO. Każdy organ nadzorczy w państwie członkowskim między innymi:

 

 • monitoruje i egzekwuje stosowanie RODO;

 • upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem oraz rozumienie tych zjawisk. Szczególną uwagę poświęca działaniom skierowanym do dzieci;

 • doradza, zgodnie z prawem państwa członkowskiego, parlamentowi narodowemu, rządowi oraz innym instytucjom i organom w sprawie aktów prawnych i administracyjnych środków ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem;

 • upowszechnia wśród administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzę o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO;

 • udziela osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie informacji o wykonywaniu praw przysługujących im na mocyRODO, a w stosownym przypadku współpracuje w tym celu z organami nadzorczymi innych państw członkowskich;

 • rozpatruje skargi wniesione przez osobę, której dane dotyczą, lub przez podmiot, organizację lub zrzeszenie zgodnie z art. 80 RODO, w odpowiednim zakresie prowadzi postępowania w przedmiocie tych skarg i w rozsądnym terminie informuje skarżącego o postępach i wynikach tych postępowań, w szczególności jeżeli niezbędne jest dalsze prowadzenie postępowań lub koordynacja działań z innym organem nadzorczym;

 • współpracuje z innymi organami nadzorczymi, w tym dzieli się informacjami oraz świadczy wzajemną pomoc, w celu zapewnienia spójnego stosowania i egzekwowania RODO;

 • prowadzi postępowania w sprawie stosowania RODO, w tym na podstawie informacji otrzymanych od innego organu nadzorczego lub innego organu publicznego;

 • ustanawia i prowadzi wykaz związany z wymogiem dokonania oceny skutków dla ochrony danych;

 • udziela zaleceń, dotyczących operacji przetwarzania;

 • zachęca do sporządzania kodeksów postępowania, wydaje opinie na ich temat oraz zatwierdza te kodeksy;

 • zachęca do ustanawiania mechanizmów certyfikacji w dziedzinie ochrony danych oraz znaków jakości i oznaczeń z tej dziedziny , a także zatwierdza kryteria certyfikacji , dokonuje okresowego przeglądu udzielonych certyfikacji;

 • zatwierdza wiążące reguły korporacyjne;

 • prowadzi wewnętrzny rejestr naruszeń niniejszego rozporządzenia;

 • wypełnia inne zadania związane z ochroną danych osobowych.

 

Zmiana personalna

 

Osoba, chcąca piastować tę funkcję musi spełniać wymagania określone wprost w ustawie o ochronie danych osobowych. Na stanowisko Prezesa Urzędu może być powołana osoba, która:

 

 • jest obywatelem polskim;

 • posiada wyższe wykształcenie;

 • wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych;

 • korzysta z pełni praw publicznych;

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • posiada nieposzlakowaną opinię.

 

Kadencja Prezesa Urzędu trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania. Prezes Urzędu po upływie kadencji wykonuje swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Urzędu. Co więcej, ta sama osoba nie może być Prezesem Urzędu więcej niż przez dwie kadencje.

W najbliższym czasie szykuje się zmiana personalna na tym stanowisku. Jako jedyny kandydat przedstawiony do piastowania tego urzędu został Jan Nowak (kandydat PiS).

 

Nowy - przyszły Prezes UODO urodził się 20 października 1951 r. w Białej Podlaskiej. Jan Nowak ukończył  Politechniki Warszawskiej, na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej oraz podyplomowych studiów EMBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Ośrodku Badawczo Rozwojowym „PREDOM”. Pracował także w Centralnym Ośrodku Badawczym Normalizacji, w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz w Spółce ELEWARR, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od 2002 roku, czyli od pięciu kadencji, jest także radnym Dzielnicy Warszawa Wola m.st. Warszawy. Od stycznia 2008 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 25 maja został dyrektorem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Sejm w dniu 4 kwietnia 2019 r. powołał Jana Nowaka na stanowisko PUODO. W związku z tym, pałeczka jest teraz po stronie Senatu, który zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyraża zgodę bądź jej odmawia na powołanie osoby na to stanowisko.

 

Czekamy więc  na zgodę Senatu, która zapewne jest formalnością i nastąpi w najbliższych dniach.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

Please reload

Szukaj po kategoriach
Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
rodo_team.PNG

Znajdziesz nas również

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon