Polak Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

30.12.2019

Dnia 5 grudnia 2019 r. został wyznaczony nowy Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD). Został nim Polak - Wojciech Wiewiórowski.

 

 

Jakie są zadania EIOD?

 

W ramach swoich zadań EIOD kontroluje instytucje i organy europejskie pod kątem przetwarzania danych osobowych obywateli zgodnie z zasadami prywatności, pełni funkcję doradczą wobec instytucji i organów Unii Europejskiej, współpracuje z organami krajowymi państw Unii w celu zapewnienia spójności ochrony danych oraz udziela osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie informacji o wykonywaniu praw przysługujących jej na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE z dnia 21 listopada 2018 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 295, str. 39, dalej: „rozporządzenie 2018/1725”). Pełni również funkcję edukacyjną przez rozpowszechnianie wiedzy o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i wykonuje inne zadania związane z ochroną danych osobowych.

 

Skarga do EIOD

 

Z punktu widzenia podmiotu, którego dane dotyczą, najistotniejszą funkcją może wydawać się jednak rozpatrywanie skarg i prowadzenie postępowania w sprawie stosowania rozporządzenia 2018/1725. Przy składaniu skargi należy pamiętać, że może ona dotyczyć tylko działań instytucji lub organu Unii Europejskiej.

 

Skargę może wnieść osoba, której dane dotyczą,  podmiot, organizacja lub zrzeszenie, które:

 • nie mają charakteru zarobkowego,

 • zostały ustanowione zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego,

 • ich cele statutowe leżą w interesie publicznym,

 • działają w dziedzinie ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w związku z ochroną ich danych osobowych,

 • występują w imieniu osoby, której dane dotyczą.

 

Co istotne, za wniesienie skargi nie są pobierane żadne opłaty.

 

Na podstawie skargi EIOD może podejmować następujące działania naprawcze:

 • wydawać ostrzeżenia skierowane do administratora lub podmiotu przetwarzającego dotyczące możliwości naruszenia rozporządzenia 2018/1725 poprzez planowane operacje przetwarzania,

 • udzielać upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia rozporządzenia 2018/1725 przez operacje przetwarzania,

 • przekazywać sprawy do administratora lub podmiotu przetwarzającego i w razie konieczności do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji,

 •  nakazać administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu spełnić żądania osoby, której dane dotyczą,

 •  nakazać administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dostosowanie operacji przetwarzania do rozporządzenia 2018/1725, a w stosownych przypadkach wskazać sposób i termin na podjęcie takich działań,

 • nakazać administratorowi zawiadomić osoby, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych,

 • wprowadzić czasowe lub całkowite ograniczenie przetwarzania, w tym zakaz przetwarzania,

 • nakazać sprostowanie lub usunięcie danych osobowych lub ograniczenie ich przetwarzania oraz nakazać powiadomienie o tych czynnościach odbiorców, których dane osobowe ujawniono,

 • zastosować administracyjną karę pieniężną w razie niewykonania przez instytucję lub organ Unii co najmniej jednego ze środków, o których mowa powyżej,

 • nakazać odbiorcy w państwie członkowskim, w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej zawieszenie przepływu danych.

 

EIOD może odmówić podjęcia działań w związku z otrzymanym żądaniem, jeżeli  jest ono ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

 

Kim jest nowy EIOD?

 

Wojciech Wiewiórowski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 2000 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z której to funkcji zrezygnował po wyborze na zastępcę EIOD. Równolegle, w 2014 r., pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej Art. 29.

 

Pośród innych jego funkcji należy wymienić przede wszystkim takie jak: dyrektor Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, czy członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA).

 

Obowiązki Europejskiego Inspektora  Ochrony Danych sprawował od 2019 r., kiedy to zmarł ówczesny EIOD - Giovanni Buttarelli.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Szukaj po kategoriach
Please reload

Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
rodo_team.PNG

Znajdziesz nas również

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon